یک عمـر علی گفت و در این دار مکافات          با عشق علی شاه ولایت بـه جنان رفت

او ذکر حسین داشت به دل در همه احوال          با عشق حسین ابن علی او ز جهان رفت