ی دریغا رادمرد لطف و رحمت در گذشت                     نخبه شوق و تلاش و همت در گذشت

آنکه با عشق علی قلبش به سینه می تپید                      گذشت تسلیم قضا و با رضایت در گذشت