چه شب ها تا سپیده در کشیدی               ندای یاعلی یارب کشیدی

بخاب آرام پدر جان در مزارت              که پایان شد تمام درد هایت