اگر یار گران بودیم رفتیم                             اگر نامهربان بودیم رفتیم

شما با خانمان خود بمانید(بدانید)                      که ما تا مهربان بودیم رفتیم