ای چرخ و فلک خرابی از کینه توست           بیداد گری شیوه دیرینه توست

ای خاک اگر سینه تو بشکافتند                   بس گوهر قیمتی که در سینه توست