ای دوستان بگویید ارام جان من کو    راحت فزای هرکس محنت سرای من کو

هر کس به خانمانی دارند مهربانی      من مهربان ندارم نامهربان من کو