تا کی ز مصیبت غمت یاد کنم               اهسته ز دوری تو فریاد کنم

وقت است که دست از این دهان بردارم      از دست غمت هزار بیدادکنم