مانده ایم دل شکسته وبا درد ساخته ایم     بی تو زخودگریخته در خود گداختیم

با هر نفس نشسته ودرهم شکسته ایم        مانند اشک حسرت خود رنگ باختیم