آرام رفتی                          ولی طوفان به پا کردی!

بود اینجا مزار مادر من            فروغ دیدة پر اختر من

چو نی می‌نالم و می‌گریم هر دم    که شد در خاک پنهان مادر من