باز آمدم به پرسش حال تو، ای امید     ای مادری که هر نفسم، گفتگوی توست

باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو       ای قبله‌ای (مادری) که جان و دل من به سوی توست