مکش که بیهده این نقش می­کشی نقاش           که خون بگریی اگر پی بری به احوالم

چه حاجت است پس از من بماند این تمثال؟     فلک چه کرد به من تا کند به تمثالم؟!